Uttalande om modernt slaveri

Uttalande om modernt slaveri

Policy om modernt slaveri

 Introduktion

Detta uttalande handlar om Hozelocks åtagande för att utreda alla potentiella risker för modernt slaveri i relation till dess verksamhet. Det ämnar fastställa en metod för att se till att varken slaveri eller trafficking existerar inom verksamheten eller dess leveranskedja. Uttalandet gäller åtgärder och aktiviteter under räkenskapsåret mellan 1 oktober 2022 och 30 september 2023.

Företaget erkänner sitt ansvar för att se allvarligt på slaveri och människotrafficking.

Företaget har ett absolut engagemang mot slaveri och människotrafficking i sina företagsaktiviteter, och för att säkerställa att även dess leveranskedjor är fria från slaveri och människotrafficking.

 Policybeskrivning

Modernt slaveri är kriminellt, och ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det kan ta olika former, såsom slaveri, straffarbete, tvångsarbete och människotrafficking. Den gemensamma nämnaren är att beröva en person friheten för egen personlig eller kommersiell vinning. Vi har nolltolerans mot modernt slaveri och är djupt engagerade i att agera etiskt och med integritet i alla våra affärstransaktioner och -relationer. Vi har också implementerat och upprätthåller effektiva system och kontroller som säkerställer att modernt slaveri inte äger rum någonstans inom vårt företag eller vår leveranskedja.

Vi vill kunna garantera transparens inom vårt eget företag och i vårt agerande mot modernt slaveri i alla våra leveranskedjor, i enlighet med vår upplysningsplikt under Storbritanniens Modern Slavery Act från 2015. Vi förväntar oss att alla våra anlitade, leverantörer och affärspartner har samma höga standarder. I vår avtalsprocess ingår specifika förbud mot användning av tvångsarbete och trafficking, eller personer som utnyttjas för slaveri eller straffarbete, oavsett om det gäller barn eller vuxna. Vi förväntar oss också att våra leverantörer förväntar sig samma höga standard av sina leverantörer.

Denna policy gäller alla som arbetar för oss eller åt oss i alla roller, inklusive anställda på alla nivåer, chefer, medarbetare, vikarier, utstationerade arbetare, praoelever, agenter, kontraktsanställda, externa konsulter, representanter från tredje parter och företagspartner.

Denna policy utgör ingen anställds anställningskontrakt och den kan när som helst komma att ändras.

 Ansvar för policyn

Internationella ledarskapsteamet har yttersta ansvaret för att se till att denna policy följer våra juridiska och etiska förpliktelser, och att alla under vår kontroll följer den.

Inköpschefen har främsta och dagliga ansvaret för implementering av denna policy, för att övervaka dess användning och effektivitet, för att svara på frågor angående den och för att utvärdera interna kontrollsystem och -processer så att de effektivt motverkar modernt slaveri.

Chefer på alla nivåer ansvarar för att alla som rapporterar till dem förstår och följer denna policy och får tillräcklig och regelbunden utbildning kring den och problemet med modernt slaveri i leveranskedjor.

Relevanta policyer

Företaget använder följande policyer för att beskriva sin syn på modernt slaveri och vilka åtgärder som vidtas för att motverka slaveri och människotrafficking i verksamheten:

Visselblåsarpolicy

Företaget uppmuntrar alla sina anställda, kunder och affärspartner att rapportera alla angelägenheter relaterade till företagets direkta aktiviteter eller leveranskedjor. Detta omfattar alla omständigheter som kan leda till en ökad risk för slaveri eller människotrafficking. Visselblåsarprocessen är framtagen för att göra det enkelt för anställda att göra avslöjanden utan att behöva vara rädd för hämndaktioner. Anställda, kunder eller andra kan beställa en kopia av vår visselblåsarpolicy och vårt formulär för avslöjanden.

Uppförandekod för leverantörer

Företaget kräver att alla dess leverantörer följer en sträng uppförandekod. De måste kunna visa att de har säkra arbetsförhållanden där så behövs, att de behandlar anställda med värdighet och respekt och att de agerar etiskt och lagenligt när de anställer arbetskraft. Företaget arbetar tillsammans med leverantörer för att se till att de följer kodens standarder och för att förbättra deras anställdas arbetsmiljö. Om uppförandekoden bryts på ett allvarligt sätt kommer dock affärsrelationen med leverantören att upphöra.

Rekryteringspolicy

Företaget använder bara specifika, ryktbara arbetsförmedlingar för att hitta arbetskraft och kontrollerar alltid nya förmedlingars metoder innan några personer anställs från den förmedlingen.

Efterlevnad av policyn

Du ansvarar för att läsa, förstå och följa denna policy.

Alla som arbetar för eller åt oss ansvarar tillsammans för att motverka, upptäcka och rapportera modernt slaveri i hela företaget och leveranskedjorna. Du måste undvika alla aktiviteter som skulle kunna leda till eller likna ett brott mot denna policy.

Meddela din chef så snart som möjligt om du misstänker att ett brott mot policyn har inträffat eller kommer att inträffa.

Du uppmanas att berätta om orosmoment eller misstankar om modernt slaveri inom vår verksamhet eller vilken nivå som helst inom våra leveranskedjor så snart som möjligt.

Om du misstänker att någon har brutit mot denna policy eller är på väg att bryta mot den måste du meddela din chef eller rapportera det med vår visselblåsarpolicy så snart som möjligt.

Om du inte är säker på om ett visst agerande, behandlingen av arbetare mer generellt eller arbetsförhållandena inom någon nivå av leveranskedjan utgör en form av modernt slaveri, tala med din chef eller med HR-avdelning om det.

Vi uppmuntrar öppenhet och stöttar alla som kommer med genuin oro och i god tro under denna policy, även om det skulle visa sig att de tog fel. Vi tänker inte låta någon utsättas för skadlig behandling för att den i god tro rapporterat misstankar om modernt slaveri i någon form äger rum eller kan komma att äga rum inom vårt företag eller våra leveranskedjor. Skadlig behandling omfattar avskedande, disciplinära åtgärder, hot eller annan förlustbringande behandling i samband med rapportering av ett orosmoment. Om du anser att du blivit utsatt för sådan behandling ska du genast kontakta HR. Om fallet inte löses och du är anställd av oss kan du klaga formellt med vår klagomålsprocess.

Kommunikation och information om denna policy

Utbildningen om denna policy och riskerna vårt företag står inför med hänseende till modernt slaveri i leveranskedjorna är en del av introduktionen som alla nyanställda går igenom och fortsatt utbildning ges vid behov.

Vår nolltolerans mot modernt slaveri meddelas alla leverantörer, anlitade och affärspartner i början av vårt affärsförhållande med dem, och understryks som sig bör därefter.

Brott mot denna policy 

En anställd som bryter mot denna policy ställs inför disciplinära åtgärder och kan avskedas för tjänstefel eller grovt tjänstefel.

Vi kan komma att bryta kontakten med andra individer och företag som arbetar åt oss om de bryter mot denna policy.